MENU

Nếu có khó khăn trong việc hiểu tiếng Anh, quý vị có thể yêu cầu dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ từ Trung tâm Goodwill Excel, Trường Công Đặc Cách. Các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ này được cung cấp miễn phí. Nếu quý vị cần thêm thông tin về dịch vụ phiên dịch hoặc dịch thuật, vui lòng gọi (202) 839-3675 hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: dawn.rhodes@goodwillexcelcenter.org hoặc gửi thư đến Trung tâm Goodwill Excel, Trường Công Đặc Cách tại địa chỉ 1776 G Street, NW, Washington, DC 20006.


Back to Top
Follow Us!